Ask A Doctor Appointment
Sankara Nethralaya
Sankara NethralayaAbout Us

List of Board Members

01. Dr. Badrinath. S. S
President - MRF

02. Mr. G. Ramachandran
Hony. Secretary - MRF

03. Mr. N. Sugalchand Jain
Hony. Treasurer - MRF

04. Mr. Ashok Kumar Mehta

05. Dr. Girish Shiva Rao

06. Mr. Govind V

07. Mr. Jagdish M Chanrai

08. Dr. Lingam Gopal

09. Ms. Mallika Srinivasan

10. Mr. Mani S. Subramonian

11. Ms. Nina Kothari

12. Mr. Parekh R C

13. Ms. Prabhavathy Seethapathy

14. Dr. Prema Padmanabhan

15. Mr. Rajaratnam. S

16. Ms. Rajashree Birla

17. Mr. Raju Barwale

18. Mr. Ramakrishna C

19. Dr. T. Ramasami

20. Mr. Ranganatha Gupta N

21. Mr. Renganath N D J

22. Dr. Saravanan M

23. Dr. Surendran T S

24. Mr. Surendra M Mehta

25. Mr. B S Taraporevala

26. Ms. Usha Zehr Barwale

27. Mr. Vaidyanathan V

28. Dr. Vasan K S